• Hem
  • Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Gäller fr.o.m. 180525

Mille Notti Integritetspolicy

Mille Notti värnar om ditt privatliv och din integritet. Därför sätter vi stor vikt vid att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg med att dina personuppgifter finns hos oss och att uppgifterna endast behandlas för de ändamål du finner i denna integritetspolicy. För att tillsäkra att du får den information du har rätt till enligt Dataskyddsförordningen har vi utformat denna integritetspolicy. Policyn syftar till att beskriva vilka personuppgifter vi behandlar om dig, vad vi gör med dem, vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter vi har.

1.   Personuppgiftsansvarig

Mille Notti (Mille Notti AB, org. nr. 556428-2738, Södra Fisktorpsvägen 30, 114 33 Stockholm, info@mille-notti.com, telefonnummer: 08 – 700 00 01) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av dina personuppgifter.

2.   Definition av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer.

3.   Uppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen

När du köper en produkt i vår webbshop inhämtar vi de personuppgifter från dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet som du valt att ingå med oss, t.ex. för att kunna leverera varorna till dig.  De uppgifter som vi inhämtar är personnamn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. 

När du besöker vår webbplats mille-notti.com/se använder vi oss av cookies och liknande teknik i syfte att förbättra köpupplevelsen för dig som kund samt för att föra statistik. Vi använder följande cookies:

-          Permanenta cookies som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
-          Sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner i samband med att du stänger din webbläsare.

Om du vill begränsa användningen av cookies kan du genom din webbläsare ändra inställningarna så att den antingen godkänner alla cookies, avvisar alla cookies eller meddelar dig när en cookie skickas. För närmare instruktioner om hur du ändrar dessa inställningar råder vi dig att använda hjälpfunktionen i just din webbläsare. Observera dock att en inaktivering av cookies kan försämra funktionen av vår webbplats.

Genom vår användning av cookies kan vi analysera och utvärdera vår digitala plattform i syfte att förbättra din köpupplevelse som kund.

För köp som görs via vår webbshop använder vi en betalningslösning från Klarna som använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout till dig och för interna analyser av hur vår webbplats används.
Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Klarna Privacy Statement för närmare information om hur Klarna använder cookies.
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår och Klarnas användning av cookies.

Vid dina personliga kontakter med oss, t.ex. genom kontakter med vår butikspersonal eller vår kundtjänst samlar vi in de personuppgifter från dig som behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende t.ex. en förfrågan eller reklamation. De uppgifter vi i behandlar är namn, telefonnummer och e-postadress.

Om du har valt att prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress. Detta gör vi i syfte att kunna skicka ut det nyhetsbrev du har efterfrågat.

Som kund hos oss kommer vi även att behandla den e-postadress du har tillhandahållit oss i samband med ditt köp i syfte att kommunicera information om våra produkter och vår verksamhet till dig (direktmarknadsföring).

4.   Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som förekommer innan och under ditt köp behandlas med stöd av avtal som rättslig grund. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter och förpliktelser vi har enligt vårt (köpe)avtal med dig. Viss personuppgiftsbehandling som företas efter ditt köp, t.ex. i samband med att du kontaktar vår butikspersonal eller kundtjänst med frågor om ditt genomförda köp, ett reklamationsärende eller liknande ärende, sker dels med stöd av vårt köpeavtal, dels enligt den konsument-och köprättslagstiftning vi har att förhålla oss till.

För det fall du kontaktar vår butikspersonal eller kundtjänst med generella frågor om våra produkter eller verksamhet utan några påbörjade beställningar (dvs. innan det finns några intentioner att ingå avtal), behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att hjälpa dig med de frågor du har. Efter noggrant övervägande finner vi, mot bakgrund av att du har kontaktat oss med frågor, att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre än vårt intresse att tillse dig med den hjälp du efterfrågar.

För det fall du som icke befintlig kund anger att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter med stöd av avtal som rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser – dvs. kontinuerligt skicka ut nyhetsbrevet på din begäran. Du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att följa den länk som återfinns i nyhetsbrevutskicket, eller genom att kontakta oss via mail (info@mille-notti.se) eller ringa oss (08 – 700 00 01).

Den behandling som sker för att analysera och utvärdera vår digitala plattform sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömer att vi har ett intresse av att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi anser att vårt intresse i detta sammanhang väger tyngre än dina intressen av skydd för personuppgifter.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att vi ska kunna kommunicera information om våra produkter och vår verksamhet till dig som kund sker med stöd av berättigat intresse som rättslig grund. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse att kommunicera sådan information till dig med hänsyn av att du tidigare har visat intresse för våra produkter. Vi anser att vårt intresse i detta sammanhang väger tyngre än dina intressen av skydd för personuppgifter. Om du inte önskar motta sådan direktmarknadsföring har du givetvis möjlighet att, både i samband med köpet samt i efterhand, motsäga dig denna behandling.

5.   Överföring av personuppgifter till tredje part samt användning av personuppgiftsbiträden

För att vi ska kunna genomföra ditt köp och i övrigt ha en välfungerande verksamhet behöver vi dela dina personuppgifter med olika aktörer. De behöver ha tillgång till dina uppgifter för att utföra uppgifter åt oss, t.ex. leverera den beställda varan till dig. De får dock inte behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än de vi anger i denna policy.

I de fall personuppgifter överförs till vår leverantör betyder det att denne behandlar personuppgifter för vår räkning. I dessa fall har vi tecknat ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Ett sådant avtal innebär att leverantören hanterar personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner samt har åtagit sig att följa vid var tid gällande rättsliga regelverk för behandling av personuppgifter. Syftet med personuppgiftsbiträdesavtalet är att dina personuppgifter ska vara lika säkra hos våra leverantörer som hos oss.

Övriga aktörer (tredje parter) som kan komma att ta del av din information är exempelvis Klarna för fakturering av ditt köp, vår affärspartner BBO som vi använder för marknadsoptimering och för vår marknadsföring i sociala medier. För transporter av varor från vår webbshop använder vi oss av fraktbolag.


6.   Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på servrarna hos vår betrodda samarbetspartner Jetshop, vars servrar är lokaliserade i Stockholm.

De personuppgifter som behandlas för att uppfylla det köpeavtal vi har med dig behandlas i upp till två år. Detta då det är den tid du enligt lag har rätt att reklamera en vara du har köpt av oss. Efter två år behandlas endast sådana personuppgifter som förekommer i räkenskapsmaterial eftersom vi enligt rättsliga förpliktelser måste bevara räkenskapsmaterial (dvs. sådant material hänförligt till vår bokföring och löpnade redovisning) i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.  Om du inte längre önskar motta nyhetsbrevet kommer vi att upphöra med behandlingen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att följa den länk som finns i nyhetsbrevet, eller genom att maila info@mille-notti.se. Du får då inte några fler framtida utskick från oss, om du inte själv väljer att börja prenumerera igen.

Den personuppgiftsbehandling som sker i syfte att marknadsföra våra produkter och vår verksamhet till dig som tidigare kund behandlas i upp till två år efter senaste kundkontakt. Du kan när som helst motsäga dig marknadsföringsutskick från oss genom att genom att följa den länk som finns i nyhetsbrevet, eller genom att maila info@mille-notti.se. Vi kommer då att upphöra med fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Den personuppgiftsbehandling som sker i syfte att analysera och utvärdera vår digitala plattform behandlas i 36 månader.


7.   Dina rättigheter

Att vi behandlar dina personuppgifter innebär att du har flera rättigheter:

-          Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett s.k. registerutdrag.

-          Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter (rättelse).
-          Du har rätt att begära att vi ska ta bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas (radering).
-          Du har rätt begära att vi i någon del upphör med behandlingen (begränsning).
-          Du har rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart  format, om du önskar överföra dessa till någon annan part (dataportabilitet).

Önskemål om att få ett registerutdrag skickas till oss med fysiskt brev eller via mail, kontaktuppgifter finner du nedan vid punkt 10. Vänligen ange ditt fullständiga namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer samt underteckna begäran.  När vi har fått in din begäran kommer den att hanteras utan dröjsmål. Utskick av registerutdrag sker endast till din folkbokföringsadress. Detta för att vi ska säkerställa att det är du som har begärt utdraget, samt att det är du som mottar det.

Övriga rättigheter utövar du genom att kontakta oss per telefon (08-700 00 01) eller via mail (info@mille-notti.se).

Information om rättelser, begränsningar och begäran om radering av dina personuppgifter kommer även att förmedlas till tredje part som har tagit del av informationen via oss så att även de kan agera enligt din begäran.

 
8.   Säkerhetsåtgärder

Vi är måna om att dina personuppgifter är i tryggt förvar. Dina personuppgifter förvaras därför krypterade så att obehöriga inte ska kunna få tillgång till dem.

9.   Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan vid behov komma att uppdatera denna integritetspolicy, t.ex. på grund av ändringar av de lagar, direktiv och förordningar som reglerar personuppgiftshantering, eller utifrån ny domstolspraxis om hur dessa regler ska tolkas. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på webbplatsen. Om några av förändringarna är mer betydelsefulla kommer vi även att meddela dig detta genom kungörande på hemsidan och genom e-post.

10.  Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Mille Notti AB, org. nr. 556428-2738, är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandlingen av dina insamlade personuppgifter. Vid förfrågningar kan personuppgiftsansvarig nås via nedan angivna kontaktuppgifter.

E-post: info@mille-notti.com
Adress: Södra Fiskartorpsvägen 30, 114 33 Stockholm
Telefon: 08-700 00 01 (09:00-16:00, lunchstängt 11:45-12:30)

11. Klagomål / Datainspektionen

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se)

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du även kontakta oss och begära att vi vidtar rättelse.