Välkommen till Mille Notti - Fri frakt vid köp över 500 SEK

Priser inkl. moms

Personuppgiftspolicy


Personuppgiftspolicy för Mille Notti

Mille Notti vill värna om ditt privatliv och din integritet. Därför sätter vi stor vikt vid att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg med att dina personuppgifter finns hos oss och endast behandlas för de ändamål som du är informerad om och i förekommande fall har samtyckt till. För att tillsäkra detta har vi utformat denna policy som informerar dig om vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till denna behandling.

Om du tycker att policyn är oklar i något hänseende eller om du har några synpunkter får du gärna kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 9 i denna policy.

1.   Personuppgiftsansvarig

Mille Notti är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förekommer på vår webbplats mille-notti.com samt i vår verksamhet i övrigt. 

2.   Definition av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer.

3.   Uppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen

När du köper en produkt i vår webbshop inhämtar vi de personuppgifter från dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet som du valt att ingå med oss, t.ex. för att kunna leverera varorna till dig.  De uppgifter som vi inhämtar är personnamn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. 

När det gäller ditt besök på mille-notti.com använder vi oss av cookies och liknande teknik i syfte att förbättra köpupplevelsen för dig som kund samt för att föra statistik. Vi använder följande cookies:

Vi använder permanenta cookies som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

Vi använder sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner i samband med att du stänger din webbläsare.

Om du vill begränsa användningen av cookies kan du genom din webbläsare ändra inställningarna så att den antingen godkänner alla cookies, avvisar alla cookies eller meddelar dig när en cookie skickas. För närmare instruktioner om hur du ändrar dessa inställningar råder vi dig att använda hjälpfunktionen i just din webbläsare. Observera dock att en inaktivering av cookies kan försämra funktionen av vår webbplats.

Vi använder även personuppgifterna vi samlar in på vår webbplats för att analysera och utvärdera vår digitala plattform i syfte att förbättra din köpupplevelse som kund. Informationen som registreras är namn, e-postadress, adress, telefonnummer och din IP-adress.

Vid dina personliga kontakter med oss, t.ex. genom kontakter med vår butikspersonal eller vår kundtjänst samlar vi in de personuppgifter från dig som behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende t.ex. en förfrågan eller reklamation. Vanliga uppgifter i dessa sammanhang är namn, telefonnummer och e-postadress.

Om du har valt att prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev samlar vi in de uppgifter som behövs för att distribuera detta, dvs. namn och e-postadress.

Vår personuppgiftsbehandling kan i vissa fall baseras på flera olika rättsliga grunder, som är självständiga i förhållande till varandra. Det kan t.ex. vara så att vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller annan rättslig skyldighet gentemot dig. Vi kanske också i något annat sammanhang har fått  ditt samtycke att behandla samma personuppgifter. Mer information om samtycke finner du nedan under punkten 4.

4.   Samtycke för viss behandling

I vissa situationer behöver vi inte ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Det är t.ex. när du genomför ett köp i vår webbshop eller när du får marknadsföring från oss mot bakgrund av att du är kund hos oss.  I dessa fall har vi ett ändamål med behandlingen som motiverar varför vi ska behandla dina personuppgifter. Vi har med andra ord en rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling.

I andra situationer kan vi behöva få ditt samtycke innan vi får utföra någon personuppgiftsbehandling. Det gäller t.ex. i situationen när du beställer vårt digitala nyhetsbrev utan att vara befintlig kund hos oss. I det fallet krävs ditt samtycke som vi frågar om i samband med att du fyller i din begäran på vår webbplats. Av den anledningen får du i samband med din begäran om att mottaga vårt nyhetsbrev också ge ditt samtycke till behandlingen av de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet till dig. De uppgifter vi behöver är då ditt namn och din e-postadress.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns under punkt 10, nedan. Om du drar tillbaka ditt samtycke för att behandla de uppgifter som omfattades av samtycket, kommer vi att avsluta behandlingen av de uppgifter som omfattas av ändamålet med samtycket. Det är samtidigt bra att känna till att om i vissa fall kan vi behöva fortsätta behandlingen av samma personuppgifter, om det är så att det finns en annan självständig rättslig grund för vår behandling. Typsituationen kan vara den att du först har samtyckt till att ta emot vår marknadsföring och vid ett senare tillfälle blivit kund hos oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke så avser det enbart marknadsföringsändamålet. Samtidigt vill vi göra dig uppmärksam på att vår behandling av dina personuppgifter kan komma att behöva fortsätta avseende de ändamål som rör våra skyldigheter att fullgöra ett avtal eller ordna en varuleverans till dig.  

5.   Överföring av personuppgifter till tredje part samt användning av personuppgiftsbiträden

För att våra affärspartners ska kunna utföra vissa uppgifter åt oss, behöver vi dela dina personuppgifter med dem. De får dock inga självständiga rättigheter till dina personuppgifter som går utöver de vi har under denna policy.

I de fall personuppgifter överförs till vår leverantör betyder det att denne behandlar personuppgifter för vår räkning. I dessa fall har vi tecknat ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Ett sådant avtal innebär att leverantören hanterar personuppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner samt har åtagit sig att följa vid var tid gällande rättsliga regelverk för behandling av personuppgifter. Syftet med personuppgiftsbiträdesavtalet är att dina personuppgifter ska vara lika säkra hos våra leverantörer som hos oss.

Tredje parter som kan komma att ta del av din information är exempelvis Klarna för fakturering av ditt köp, våra affärspartners BBO om vi använder för marknadsoptimering och för vår marknadsföring i sociala medier. För transporter av varor från vår webbshop använder vi oss av fraktbolag.

6.   Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på servrarna hos vår betrodda samarbetspartner Jetshop, vars servrar är lokaliserade i Stockholm.

Vi bevarar dina personuppgifter som längst 2 år efter ditt senast gjorda köp hos oss, eller om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, så länge som prenumerationen pågår. Om 2-årsperioden löper ut eller om du väljer att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, gallrar vi bort dina uppgifter.

7.   Säkerhetsåtgärder

Vi är måna om att dina personuppgifter är i tryggt förvar. Dina personuppgifter förvaras därför krypterade så att obehöriga inte ska kunna få tillgång till dem.

8.   Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att vid behov uppdatera denna personuppgiftspolicy, t.ex. på grund av ändringar av de lagar, direktiv och förordningar som reglerar hanteringen av personuppgifter eller domstolspraxis om hur dessa regler ska tolkas. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på webbplatsen. Om några av förändringarna är mer betydelsefulla kommer vi även att meddela dig detta genom kungörande på hemsidan och genom e-post. Om vår personuppgiftsbehandling baseras på samtycke och ändringarna i denna policy medför att vi behöver hämta in ett nytt samtycke från dig, kommer vi att göra detta på lämpligt sätt.

9.   Information, rättelse och radering

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få ta del av de personuppgifter vi behandlar om dig samt även information om hur länge uppgifterna behandlas,. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig information eller att vi raderar dina personuppgifter från våra system.

Önskemål om att få ett registerutdrag måste skickas till oss med fysiskt brev till adressen i punkt 10, nedan. Vänligen ange ditt fullständiga namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer samt underteckna begäran.  När vi har fått in din begäran kommer den att hanteras utan dröjsmål. Utskick av registerutdrag sker alltid till den registrerades folkbokföringsadress.

Begäran om ändringar och radering av dina personuppgifter kan göras genom kontakt per telefon eller e-post enligt punkt 10, nedan. 

Information om ändringar och begäran om radering av dina personuppgifter kommer även att förmedlas till tredje part som har tagit del av informationen via oss.

10.  Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Mille Notti AB, org. nr. 556428-2738, är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandlingen av dina insamlade personuppgifter. Vid förfrågningar kan personuppgiftsansvarig nås via nedan angivna kontaktuppgifter.

E-post: info@mille-notti.com

Adress: Södra Fiskartorpsvägen 30, 114 33 Stockholm

Telefon: 08-700 00 01 (09:00-16:00, lunchstängt 11:45-12:30)

11. Klagomål / Datainspektionen

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas får du gärna kontakta oss och begära att vi vidtar rättelse. Om du inte är nöjd med vår hantering av din begäran, har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen www.datainspektionen.se som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.